بیت .................. و .................. با عبارت «و گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می‌کاوند و سراپای زندگی خویش را محاسبه می‌کنند» قرابت معنایی دارند. الف) تو پنداری که بدگو رفت و جان برد ب) خرد ز پیری من کی حساب برگیرد پ) تو حساب خویشتن کن نه عتاب خلق سعدی ت) اینجا بنگر حساب خویش هم امروز حسابش با کرام الکاتبین است که باز با صنمی طفل عشق می‌بازم که بضاعت قیامت، عمل تباه داری کاینجا حاضر شدند مرسل و مرسل

گزینه یک

الف و ت

گزینه دو

ب و پ

گزینه سه

پ و ت

گزینه چهار

الف و پ

گزینه 3

عبارت مطرح‌شده در متن سؤال و نیز ابیات «پ» و «ت» به محاسبۀ اعمال توسط خود انسان اشاره دارند.

به بالای صفحه بردن