بیت «کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید/ قضا همی بَرَدش تا به سوی دانه و دام» با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟

گزینه یک

به اختیار من است این معاملت لیکن رضای دوست مقدّم بر اختیار من است

گزینه دو

سرسازگاری ندارد سپهر کمر بسته بر کین ما ماه و مهر

گزینه سه

هر آن‌که گردش گیتی به کین او برخاست به غیر مصلحتش رهبری کند ایّام

گزینه چهار

قاصد که تو را دید ندارد خبر از خود دیگر به من زار که آرد خبر تو

گزینه 4

ابیات گزینه‌های 1، 2 و 3 و بیت سؤال بر مفهوم قضا و قدر و بی‌اختیار بودن و جبر اشاره دارند. اما بیت (4) به بی‌خبری و بی‌حواسی اشاره دارد.

به بالای صفحه بردن