بیت کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟ «پیش دیوار آنچه گویی هوش‌دار تا نباشد در پس دیوار گوش»

گزینه یک

سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو
جمال یار ز گلبرگ سبز تابان شد

گزینه دو

از آن مرد دانا دهانش دوخته است
که بیند که شمع از زبان سوخته است

گزینه سه

کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ
تا ز اندک تو جهان شود پُر

گزینه چهار

در سخن با دوستان آهسته باش تا ندارد دشمن خونخوار گوش

گزینه 4

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ «4» احتیاط در برابر انسان سخن‌چین است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: مژدۀ فصل بهار و نغمۀ بلبل و زیبایی گل‌ها گزینۀ «2»: علت سکوت دانایان این است که زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد. گزینۀ «3»: توصیه به سخن کم و باارزش گفتن

به بالای صفحه بردن