بیت کدام گزینه با دیگر ابیات قرابت معنایی ندارد؟

گزینه یک

ز دست گوهر پرقیمت جوانی رفت
چو برق فرصت کوتاه زندگانی رفت

گزینه دو

جهد کن جهد که وقت من و تو در گذر است
سعی کن سعی که این عمر بسی مختصر است

گزینه سه

بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکشد
حمّال زمانه رخت از خانۀ عمر

گزینه چهار

گر عمر من از شصت فزون شد شده باشد ور طالع فرخنده زبون شد شده باشد

گزینه 4

مفهوم گزینه‌های 1، 2 و 3: توجه به گذر عمر و غنیمت دانستن آن. گزینه 4: بی‌اهمیت بودن گذر عمر.

به بالای صفحه بردن