بیت کدام گزینه با سایر ابیات مفهوم مشترکی ندارد؟

گزینه یک

مردی که در شمار بود این زمان کجاست؟
کاو را درین زمانه غم بی‌شمار نیست

گزینه دو

بگو کآرند جام جم ز مخزن ای شه خوبان
که بنمایم به شاهان بی‌وفایی‌های دنیا را

گزینه سه

دل بر این پیرزن عشوه‌گر دهر مبند
کاین عروسی است که در عقد بسی داماد است

گزینه چهار

زمانۀ گذران بس حقیر و مختصر است از این زمانۀ دون بر گذر که در گذر است

گزینه 1

مفهوم محوری تست: دل نبستن به دنیا و جاه و جلال آن (بی‌اعتباری دنیا) ‌است که همۀ گزینه‌ها به‌جز گزینۀ «1» به این مفهوم اشاره دارد. مفهوم گزینۀ «1»: هیچ‌کس در این دنیا بدون غم و اندوه نیست.

به بالای صفحه بردن