بیت «گر دایره ی کوزه ز گوهر سازند / از کوزه همان برون تراود که در اوست» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟ ( سراسری زبان – )

گزینه یک

عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را
دزد دانا می کشد اوّل چراغ خانه را

گزینه دو

گر درونت بد است گفتت بد ور درون تو خوب گفتت خوب

گزینه سه

باطنش همچو پشت آینه بود ظاهر هر که صاف تر دیدم

گزینه چهار

از قضا آیینه ی چینی شکست خوب شد اسباب خودبینی شکست

گزینه 2

به بالای صفحه بردن