بیت گزینۀ .................. با سایر ابیات تقابل معنایی دارد.

گزینه یک

بالاتر است از حرکت رتبۀ سکون
آب روان به صافی آب ستاده نیست

گزینه دو

حسرت نبرم به خواب آن مرداب
کارام درون دشت شب خفته است

گزینه سه

مباش بی‌حرکت زینهار کز گلشن
به آفتاب رسد شبنم از پریدن چشم

گزینه چهار

کی دل سالک سرگشته به جا می‌باشد حرکت لازمۀ قبله‌نما می‌باشد

گزینه 1

مفهوم مشترک همۀ ابیات به استثنای بیت گزینۀ «1» در ستایش حرکت است. اما مفهوم بیت گزینۀ «1» دقیقاً در تضاد با این مفهوم آمده است و رتبۀ سکون را از حرکت بالاتر می‌داند.

به بالای صفحه بردن