بیت «یکدم آخر حجاب یکسو نِه / تا برآساید آرزومندی» از جملۀ .................. تشکیل شده است و واژۀ «آرزومندی» در نقش دستوری .................. قرار دارد.

گزینه یک

مرکّب – نهاد

گزینه دو

مرکّب – مفعول

گزینه سه

ساده – نهاد

گزینه چهار

ساده – مفعول

گزینه 1

بیت از دو جمله تشکیل شده است که به وسیلۀ حرف ربط «تا» به‌هم متصل شده‌اند و واژۀ «آرزومندی» در نقش نهاد است تا آرزومندی برآساید «آسوده خاطر بشود».

به بالای صفحه بردن