ترتیب ابیات زیر، به لحاظ داشتن آرایه‌های «حسن تعلیل ـ ایهام ـ حس‌آمیزی ـ مجاز» در کدام گزینه به درستی آمده است؟ الف) شاید که به خون بر سر خاکم بنویسند این بود که با دوست به سر برد وفایی ب) از آن دندان ز پیران گردش افلاک می‌گیرد که از غفلت نیندازی به پیری لب‌گزیدن را ج) در این ماتم‌سرا تا یک نفس چون صبح مهمانی به شکرخنده شیرین‌ دار کام تلخ کامان را د) ز سوز شوق دلم شد کباب، دور از یار مدام خون جگر می‌خورم ز خوان فراق

گزینه یک

ج ـ ب ـ الف ـ د

گزینه دو

ج ـ د ـ ب ـ الف

گزینه سه

ب ـ ج ـ الف ـ د

گزینه چهار

ب ـ د ـ ج ـ الف

گزینه 4

حسن تعلیل: شاعر برای ریخته شدن دندان در پیری دلیل ادبی آورده است. ایهام: دور از یار: 1- در فراق یار 2- دور از جان یار حس‌آمیزی: خنده شیرین تلفیق دو حس چشایی و شنوایی است. مجاز: خاک مجاز از قبر و آرامگاه

به بالای صفحه بردن