ترتیب ابیات زیر به‌لحاظ داشتن آرایه‌های «ایهام‌تناسب، استعاره، کنایه و حس‌آمیزی» کدام است؟ الف)هفته‌ای می‌رود از عمر و به ده روز کشید کز گلستان صفا بوی وفایی ندمید ب) گر من از خار بترسم نبرم دامن گل کام در کام نهنگ است بباید طلبید ج) آخر ای مطرب از این پردۀ عشّاق بگرد چند گویی که مرا پرده به چنگ تو درید د)هرچه زان تلخ‌تر اندر همه عالم نبود گو بگو از لب شیرین که لطیف است و لذیذ

گزینه یک

الف، ب، ج، د

گزینه دو

ج، الف، ب، د

گزینه سه

ج، د، ب، الف

گزینه چهار

د، الف، ب، ج

گزینه 2

ج: ایهام تناسب 1- چنگ :دست، پذیرفتنی است 2- چنگ: ابزار موسیقی که با مطرب و پرده تناسب دارد / الف: گلستان صفا: استعاره از عالم وفا و عشق / ب: کنایه: دامن بریدن کنایه از دوری گزیدن / د: حس‌آمیزی تلخ گفتن (چشایی - شنوایی)

به بالای صفحه بردن