ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه‌های «مجاز، تلمیح، حس‌آمیزی، تشخیص و استعاره» کدام است؟ الف) ای ماه ببین که شب چه زیباست یار آمده یار آمده اینجاست ب) ای برادر غم عشق آتش نمرود انگار بر من این شعله چنان است که بر ابراهیم ج) پروانه نمی‌شکیبد از دور ور قصد کند بسوزدش نور د) وه کدامت زین همه شیرین‌تر است خنده یا رفتار یا لب یا سخن هـ) ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا ای عیسی پنهان‌شده بر طارم مینا بیای

گزینه یک

ج - هـ - د - الف - ب

گزینه دو

الف - ب - ج - هـ - د

گزینه سه

الف - ب - هـ - ج - د

گزینه چهار

ج - هـ - د - ب - الف

گزینه 1

ج: نور مجاز از شعلۀ شمع است. هـ: ماجرای یوسف و یعقوب و عروج عیسی به آسمان چهارم: تلمیح د: شیرین بودن خنده و رفتار و سخن: حس‌آمیزی الف: ماه مورد خطاب شاعر قرار گرفته است که استعاره از نوع تشخیص محسوب می‌شود. ب: شعله استعاره از عشق است.

به بالای صفحه بردن