ترتیب بیت‌ها بنابر داشتن آرایه‌های "ایهام، کنایه، ایهام تناسب، مجاز، تشبیه" در کدام گزینه درست آمده است؟ الف) وقتی که از برای یکی پاره استخوان/ هنگامه ای ز جنبشِ دُم‌ها به پا شود ب) جنگل با ناله و حماسه بیگانه است / و زخم تبر را / با لعاب سبز خزه / فرو می‌پوسد پ) واژه واژه / سطر سطر / صفحه صفحه / فصل فصل / گیسوان من سفید می‌شوند ت) چه اسفندها / چه اسفندها دود کردیم / برای تو ای روز اردیبهشتی / که گفتند این روزها می‌رسی از همین راه ث) یک روز، ماهی قرمز از آب سبک‌تر خواهد شد/ و دستی ماهی قرمز را / از پنجرۀ باغ / پرتاب خواهد کرد

گزینه یک

ت، ب، پ، ث، الف

گزینه دو

ت، ب، ث، پ، الف

گزینه سه

ث، پ، ت، الف، ب

گزینه چهار

پ، ث، ت، الف، ب

گزینه 4

الف) «دم‌ها» مجاز از سگ‌هایی است که دم‌های خود را برای خواهش و خوش خدمتی تکان می‌دهند. ب) «خزه»هایی که بر جای زخم تبرها می‌رویند به لعاب سبز تشبیه شده است. پ) «فصل فصل» ایهام دارد: 1 - فصل‌های کتاب 2 - فصل‌های سال ت) «اسفندها» به معنای دانه‌های گیاه است که برای پرهیز از چشم زخم می‌سوزانیم اما آمدن «اردیبهشت» معنای ماه اسفند را در ذهن تداعی می‌کند، لذا اسفند ایهام تناسب دارد. ث: سبک‌تر شدن ماهی قرمز از آب، _نشانۀ_ مردن ماهی است و کنایه به حساب می‌آید.

به بالای صفحه بردن