ترتیب تعداد جناس‌های ناهمسان ابیات زیر در کدام گزینه به‌درستی ذکر شده است؟ الف ) دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا ب ) همه را کار شراب است و مرا کار خراب ج ) زاغی از آنجا که فراغی گزید زَهره شیر است مرا، زُهره تابنده شدم همه را باده به دست است و مرا باد به دست رخت خود از باغ به راغی کشید

گزینه یک

دو - سه - چهار

گزینه دو

سه - چهار - دو

گزینه سه

سه - چهار - سه

گزینه چهار

دو - یک - سه

گزینه 1

الف) سیر و شیر/ زَهره و زُهره ب ) شراب و خراب / باد و باده / دست و است ج ) زاغ و باغ / باغ و راغ/ راغ و فراغ / زاغ و راغ (راغ به معنای سبزه‌زار)

به بالای صفحه بردن