ترتیب درست ابیات زیر از نظر داشتن آرایه‌های «ایهام، تلمیح، جناس، حسن تعلیل، کنایه» درکدام گزینه آمده است؟ الف) من آن حسن غریبم کاروان آفرینش را ب) من که باشم کز چو من بی قدر یادآورده‌ای ج) بال پرواز فلک داری و قانع شده‌ای د) ای دل دویدن از پی آن بی‌وفا بس است ه) جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز که جای سیلی اخوان بود نیل بناگوشم نامه از ننگ همین معنی به خود پیچیده است که به بزمی که رَوی جای به بالا گیری گر تو هنوز سیر نگشتی مرا بس است باطل دراین خیال که اکسیر می‌کنند

گزینه یک

ه - الف - ج - ب - د

گزینه دو

الف - ب - ج - ه - د

گزینه سه

ه - الف - ب - د - ج

گزینه چهار

الف - ب - ه - د - ج

گزینه 1

ايهام ← هــ (قلب: 1- دل 2- سکه تقلبی) تلميح ← الف (اشاره به داستان حضرت يوسف) جناس ← ج (بال و بالا جناس ناقص افزايشي دارند) حسن تعليل ← ب (علتِ به خود پيچيدن نامه ننگ داشتن از گفتن سخنان دانسته شده است (دلیل غیرواقعی) کنايه ← د (دويدن از پي چيزي: کنایه از تلاش بسیار)

به بالای صفحه بردن