ترتیب قرارگرفتن ابیات به‌لحاظ داشتن آرایه‌های «جناس، استعاره، ایهام، اغراق و واج‌آرایی» کدام است؟ الف) عشق‌بازی و جوانی و شراب لعل‌فام ب) بادۀ گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک ج) ای گلبن جوان بَرِ دولت بخور که من د) به‌جز صبا و شمالم نمی‌شناسد کس هـ) به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام نُقلش از لعل نگار و نُقلش از یاقوت خام در سایۀ تو بلبل باغ جهان شدم عزیز من که به‌جز باد نیست دمسازم که از جهان ره و رسم سفر براندازم

گزینه یک

ب، هـ، الف، ج، د

گزینه دو

ب، د، ج، الف، هـ

گزینه سه

ج، ب، الف، د، هـ

گزینه چهار

ج، د، الف، هـ، ب

گزینه 4

الف) ایهام: مدام: 1- همیشه 2- نوعی شراب ب) واج‌آرایی: تکرار مصوّتِ ــِـ ← بادۀ گلرنگِ تلخِ تیزِ خوشخوارِ سبک ج) جناس ناهمسان: جوان و جهان/ بر و در د) استعاره: اینکه باد همدم باشد، تشخیص است و هر تشخیصی استعاره است. هـ) اغراق: اغراق در گریه کردن

به بالای صفحه بردن