ترتیب قرار گرفتن ابیات به‌لحاظ داشتن آرایه‌های «ایهام، حسن‌تعلیل، تلمیح و تشبیه» کدام است؟ الف) خون دل مشتاقان خوردست لب لعلت سرخ است لبت اینک منکر نتوان بودن ب) ای نسیم سرزلفت دم جان بخش مسیح وی بناگوش چو سِیمت ید بیضای کلیم ج ) نخواهم دامن مهرت زدست دل رها کردن مگر روزی که دور از تو اجل گیرد گریبانم د) گو مکن شور و مکن کوه به تلخی فرهاد که رسیدست به کام از لب شیرین خسرو

گزینه یک

ب، الف، د، ج

گزینه دو

ج، الف، د، ب

گزینه سه

ج، د، الف، ب

گزینه چهار

د، ج، ب، الف

گزینه 2

در گزينۀ «الف» علّت سرخ بودن لب بيان شده است بنابراين مهم‌ترين آرايۀ اين بيت حسن تعليل است؛ آرايۀ حسن تعليل دومين آرايه‌ای است که در صورت سؤال آمده، بنابراين پاسخی درست است که دومين مورد آن «الف» باشد يعنی گزينه‌های «3» و «4» به کنار می‌روند . درگزينۀ «ب» تشبيه، ديده می‌شود به خاطر «بنا گوشِ چو سيمت» گو اين که در اين گزينه تلميح نيز به کار رفته است. در گزينۀ «ج»، ايهام بارز است؛ زيرا «دور از تو» دو معنای پذيرفتنی دارد: 1- در هجرانِ تو 2- دور از جانِ تو (جملۀ دعايی). در گزینۀ «د» تلمیح وجود دارد. بیت، به داستان خسرو و شیرین به اثر نظامی گنجوی اشاره می‌کند.

به بالای صفحه بردن