«ترکیب‌های اضافی» در کدام بیت، بیشتر است؟

گزینه یک

شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود

گزینه دو

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود

گزینه سه

رشتۀ تسبیح اگر بگسست معذورم بدار دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود

گزینه چهار

حسن مه‌رویان مجلس گرچه دل می‌برد و دین بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود

گزینه 1

ترکیب‌های اضافی گزینۀ اول شامل : −−1 شعر حافظ −−2 زمان آدم −−3 باغ خلد −−4 زینت اوراق −۵−5 اوراق دفتر −۶−6 دفتر نسرین −۷−7 زینت اوراق −۸−8 اوراق دفتر −۹−9 دفتر گل است که از همۀ گزینه‌ها بیشتر است. «را» در این بیت فک اضافه است: زینت اوراق دفتر نسرین و (زینت اوراق) دفتر گل بود: دفتر گل معطوف به دفتر نسرین است؛ بنابراین مانند آن، مضاف‌الیه زینت اوراق هم محسوب می‌شود. **‌بررسی سایر گزینه‌ها:** گزینۀ 2 : 4 ترکیب اضافی شامل دم صبح، صبح ازل، آخر شام، شام ابد گزینۀ 3 : 3 ترکیب اضافی شامل رشتۀ تسبیح، دستم، ساعد ساقی گزینۀ 4 : ۵5 ترکیب اضافی شامل حسن مه‌رویان، مه‌رویان مجلس، بحث ما، لطف طبع، خوبی اخلاق

به بالای صفحه بردن