تعداد استعاره در همۀ ابیات یکسان است؛ به‌جز:

گزینه یک

چون شود یاقوت لؤلؤپرورت گوهرفشان
آب گردد از حیا هر گوهر کانی که هست

گزینه دو

در قدم‌های خیال تو به دامن هر دم
چشم دریادل من لؤلوی لالا می‌ریخت

گزینه سه

حقّۀ یاقوت لؤلؤپوش گوهرپاش تو
رستۀ لعلم ز چشم دُرنثار انداخته

گزینه چهار

چهرۀ باغ به خونابه فرومی‌شستم دهن چشمه پر از لؤلوی تر می‌کردم

گزینه 2

استعاره‌های گزینه‌ها: گزینۀ 1) یاقوت: لب / لؤلؤ: دندان / گوهر: سخن / آب‌شدن گوهر از حیا: استعارۀ مکنیه (4 مورد) گزینۀ 2) قدم‌های خیال: اضافۀ استعاری / چشم دریادل: اضافۀ استعاری / لؤلوی لالا: اشک سرخ (3 مورد) گزینۀ 3) حقۀ یاقوت: لب / لؤلؤ: دندان / گوهر: سخن / دُر: اشک سرخ (4 مورد) گزینۀ 4) چهرۀ باغ: اضافۀ استعاری / خونابه: اشک / دهن چشمه: اضافۀ استعاری / لؤلوی تر: اشک سرخ (4 مورد)

به بالای صفحه بردن