تعداد «استعاره» در کدام بیت، بیشتر است؟

گزینه یک

اگر ز لعل تو مستان عشق نقل خواهند به خنده لب بگشا و شکر ز پسته بریز

گزینه دو

دل‌شده را قوّت جان از لب لعل وی است هرکه بهشتی بود آب دهد کوثرش

گزینه سه

با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردیم در باغ می‌ماند ای دوست گل یادگار من و تو

گزینه چهار

شبی از مجلس مستان برآمد نالۀ چنگش رسید از غایت تیزی به گوش زهره آهنگش

گزینه 1

گزینۀ 1: لعل (لب)، نُقل (سخن)، شکر (سخن)، پسته (دهان، لب)./ گزینۀ 2: کوثر: استعاره از لب/ گزینۀ 3: نسیم (انقلاب)، باغ (کشور)، گل (آزادی)./ گزینۀ 4: نالۀ چنگش، گوش زُهره.

به بالای صفحه بردن