تعداد «استعاره» در کدام بیت بیشتر است؟

گزینه یک

زلف برگیر که خورشید تو در سایه بماند پسته بگشای که یاقوت تو مرجان دارد

گزینه دو

ماه خورشیدنمایش ز پس پردۀ زلف آفتابی‌ست که در پیش سحابی دارد

گزینه سه

هر روز بامداد برآیی و برزنی از مشکِ سوده بر سمن تازه‌خال‌ها

گزینه چهار

به مشکین کمند اندر افکند چنگ به فندق گلان را به خون کرد رنگ

گزینه 1

گزینۀ 1: 1ـ «خورشید» استعاره از چهرۀ رخشان است. 2ـ پسته (دهان)، 3ـ یاقوت (لب‌های سرخ یا دهان)، 4ـ مرجان (دندان‌های سپید) گزینۀ 2: 1ـ «ماه» استعاره از چهره است که اینجا نمایِ خورشید نیز دارد. («زلف» به پرده مانند شده است. چهرۀ یار در پشت گیسوانش به خورشیدِ پشت ابر مانند شده است.) گزینۀ3 : 1ـ سمنِ تازه (گلِ یاس تازه‌شکفته) استعاره از چهرۀ سپید یار است. (خا‌ل‌های یار به مشکِ ساییده مانند شده است.) 2ـ مشک استعاره از موهای مشکی یار است؛ برای نشستن خال بر چهرۀ یار علّتی شاعرانه و تخیّلی ارائه شده است. گزینۀ 4: 1ـ کمند مشکین (گیسو)، 2ـ فندق، 3ـ گل‌ها (دو گونۀ سرخ)؛ 1ـ چهره ـ ابروهای منحنی ـ لب که به گردیِ حرف میم می‌ماند ـ حرف الف که کشیده و بی‌انحناست.

به بالای صفحه بردن