تعداد «ایهام» در کدام بیت، بیشتر است؟

گزینه یک

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که توام راهنمایی

گزینه دو

پیش اسبت رخ نهم ز آن رو که غم نبود ز مات
در وفایت جان ببازم تا کجا یابم وفات

گزینه سه

چون رود امیدوارم بی‌تابم و بی‌قرارم
من می‌روم سوی دریا، جای قرار من و تو

گزینه چهار

دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو باز پرسید خدا را که به پروانه کیست

گزینه 2

در بیت گزینۀ «2» سه ایهام آمده است: (رخ: 1. چهره 2. مهرۀ شطرنج) (مات: 1. اصطلاحی در شطرنج 2. از ما به تو) (وفات: 1. وفای تو 2. مردن) بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1» فاقد ایهام است. گزینۀ «3» فاقد ایهام است. گزینۀ «4» پروانه: 1. حشره‌ای زیبا (تناسب با شمع) 2 اجازه: ایهام تناسب

به بالای صفحه بردن