تعداد ترکیب‌های وصفی و اضافی به‌ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ پس آن مرد در چاه فریاد می‌کرد که در این چاه هیچ نیست و هیچ‌کس جواب نداد. آن مرد را ملال گرفت، چون به بالا آمد جامه و طرّار باز ندید. گفت: پاس خود می‌دارم که مبادا مرا نیز بدزدند.

گزینه یک

چهار - یک

گزینه دو

پنج - یک

گزینه سه

چهار - دو

گزینه چهار

پنج - دو

گزینه 1

ترکیب‌های وصفی: آن مرد / این چاه / هیچ‌کس / آن مرد ترکیب‌های اضافی: پاس خود

به بالای صفحه بردن