تعداد تشبیهات کدام بیت بیشتر است؟

گزینه یک

لب است آن یا گل حمرا رخ است آن یا مه تابان
گل آگنده به مروارید و مه در غالیه پنهان

گزینه دو

آه اگر وقتی چو گل در بوستان یا چون سمن
در گلستان یا چو نیلوفر در آبت دیدمی

گزینه سه

بی‌جمال عالم‌آرای تو روزم چون شب است
با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع

گزینه چهار

رشتۀ صبرم به مقراض (قیچی) غمت ببریده شد هم‌چنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع

گزینه 4

بیت اول: 1. لب مثل گل سرخ 2. رخ مثل ماه تابان بیت دوم: 1. چو گل 2. چون سمن 3. چو نیلوفر بیت سوم: 1. روز چون شب 2. من چو شمع بیت چهارم: 1.رشتۀ صبر، 2. مقراض غم، 3. آتش مهر، 4. چو شمع

به بالای صفحه بردن