تعداد جمله‌هایِ کدام بیت، با بیت زیر یکسان است؟ «می رفت فروغی ز سر کویت و می‌گفت کز دست دل ای کاش چنین زار نبودم»

گزینه یک

دلا من قدر وصل او ندانستم تو می‌دانی کنون دانستم و سودی نمی‌دارد پشیمانی

گزینه دو

به آنچه می‌گذرد دل منه که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد

گزینه سه

از دیدۀ دل سوختگان چهره مپوشان
ای آینه هش‌دار که صاحب نفسی هست

گزینه چهار

بی‌تو می‌گویند تعطیل است کار عشق‌بازی عشق امّا کی خبر از شنبه و آدینه دارد

گزینه 3

تعداد جمله‌های بیت سؤال: چنین زار نبودم⏐↓⏐⏐⏐ای کاشجملهکز دست دل⏐↓⏐⏐⏐−−−−−−جمله−−−−−−−−−می‌گفتجملهومی‌رفت فروغی ز سر کویتجملهچنین زار نبودم⏟↓ای کاش⏟جمله3کز دست دل⏟↓−−−−−−جمله4−−−−−−−−−می‌گفت⏟جمله2ومی‌رفت فروغی ز سر کویت⏟جمله1 تعداد جملات در بیت گزینۀ «3» هم 4 جمله است: صاحب‌نفسی هستجملهکههش‌دارجملهای آینهجملهاز دیدۀ دل‌سوختگان چهره مپوشانجملهصاحب‌نفسی هست⏟جمله4کههش‌دار⏟جمله3ای آینه⏟جمله2از دیدۀ دل‌سوختگان چهره مپوشان⏟جمله1

به بالای صفحه بردن