تعداد جمله‌های کدام بیت با بیتِ زیر یکسان است؟ «چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد»

گزینه یک

گفتمش مهر فروغی به تو روزافزون است گفت من هم به خلافش دل پر کین دارم

گزینه دو

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست
قرار چیست، صبوری کدام و خواب کجا

گزینه سه

هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشت

گزینه چهار

جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش آنک امام ما علم بگرفته بر دوش

گزینه 2

تعداد جمله‌های بیت سؤال: 1. چو گفتمش 2. دلم را نگاه دار 3. چه گفت 4. ز دست بنده چه خیزد ۵5. خدا نگه دارد./ جملات گزینۀ1: 1. گفتمش 2. مهر فروغی به تو روزافزون است 3. گفت 4. من هم به خلافش دل پرکین دارم./ گزینۀ 2: 1. قرار و خواب ز حافظ طمع مدار 2. ای دوست 3. قرار چیست؟ 4. صبوری کدام ۵5. خواب کجا/ گزینۀ 3: 1. مصراع اول 2. آری نداشت غم 3. که غم بیش و کم نداشت./ گزینۀ 4: 1. جانان من 2. برخیز 3. بشنو بانگ چاووش 4. مصراع دوم.

به بالای صفحه بردن