تعداد واژه‌هایی که نادرست معنی شده‌اند در کدام گزینه آمده است؟ (عدلیه : دادگستری / خیل : گروه / سیادت : روش / تَرگ : کلاه خود / حریف : دوست / مناصحت : دوستی / رمه : گلّه / تکفّل : به عهده گرفتن / شکوم : تیرگی / عداوت : دشمنی)

گزینه یک

سه

گزینه دو

پنج

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

دو

گزینه 1

معنی درست واژگان : « سیادت : سروری ، بزرگی / مناصحت : اندرز دادن، نصیحت کردن / شکوم : شگون ، میمنت ، خجستگی»

به بالای صفحه بردن