تمامی ابیات زیر در حوزۀ ادبیات غنایی هستند. مشخص کنید کدام گزینه مفهومی متفاوت دارد؟

گزینه یک

از شبنم عشق خاک آدم گل شد صد فتنه و شور در جهان حاصل شد

گزینه دو

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

گزینه سه

طُفیل هستیِ عشقند آدمی و پری ارادتی بنما تا سعادتی ببری

گزینه چهار

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما

گزینه 4

در ابیات گزینه‌های 1 و 2 و 3 مفهوم مشترک این است که عشق دلیل پیدایش آدمی است ولی در بیت 4، شاعر می‌فرماید کسیکه در وجودش عشق داشته باشد عمر جاودان پیدا خواهد کرد.

به بالای صفحه بردن