تمامی بیت‌ها به جز بیت .................. با هم قرابت معنایی دارند.

گزینه یک

در نیابد حال پخته هیچ خام
پس سخن کوتاه باید والسلام

گزینه دو

راز نهان دار و خمش ور خمشی تلخ بود آنچه جگرسوزه بود، باز جگرسازه شود

گزینه سه

ای که میان جان من تلقین شعرم می‌کنی گر تن زنم خامش کنم ترسم که فرمان بشکنم

گزینه چهار

وان‌گاه گوش خود را بگشای و باش خاموش تا عرضه دارم از دوست در حضرتت پیامی

گزینه 3

مفهوم بیت تأکید بر سخن گفتن است و خاموشی را شکستن فرمان معشوق می‌داند ولی گزینه‌های دیگر بر خاموشی و سکوت دعوت می‌کنند.

به بالای صفحه بردن