تمام واژه‌های کدام گزینه درست معنا شده‌اند؟

گزینه یک

(روا = لازم)، (لئیمی = فرومایگی)، (ریحان = گیاه سبز خوش‌بو)

گزینه دو

(تسلّا = آرامش‌یافتن)، (مفتاح = کلید)، (عنایت = متوجه)

گزینه سه

(تالاب = برکه)، (هنگامه = شلوغی)، (جافی = ظالم)

گزینه چهار

(حرم: گراگرد کعبه)، (فرج = گشایش)، (کایدان = کافران)

گزینه 3

ویرایش واژه‌هایی که املای آنها نادرست است: گزینۀ «1»: روا = جایز گزینۀ «2»: عنایت = توجه گزینۀ «4»: کایدان = ج کاید، حیله‌گران

به بالای صفحه بردن