«توانایی تحمل سنگینی و فشار» معنای کدام واژه است؟

گزینه یک

توش

گزینه دو

توان

گزینه سه

طاقت

گزینه چهار

استقامت

گزینه 1

با توجه به معنای دقیق این واژه که در کتاب آمده است این گزینه انتخاب می‌شود.

به بالای صفحه بردن