«توجه داشتن» معنای کدام واژه است؟

گزینه یک

عنایت

گزینه دو

رعایت

گزینه سه

سعایت

گزینه چهار

مناعت

گزینه 1

رعایت: مراقب بودن / سعایت: دشمنی / مناعت: بزرگی

به بالای صفحه بردن