توصیۀ عنصرالمعالی به فرزندش در عبارت «تا گندم نمای جو‌فروش نباشی» در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

گندم از گندم بروید جو ز جو

گزینه دو

غرّه مشو بدان که جهانت عزیز کرد

گزینه سه

به سان آینه با کاینات یکرو باشی

گزینه چهار

دل ای رفیق بر این کاروانسرای مبند

گزینه 3

مفهوم عبارت سؤال توصیه به دوری از ریاکاری و دورویی است که این مفهوم در گزینۀ 3 نیز سفارش گشته است.

به بالای صفحه بردن