توضیحات مقابل کدام گزینه درست بیان نشده است؟

گزینه یک

اشباح


سیاهی‌هایی که از دور دیده می‌شود.

گزینه دو

تزار


پادشاهان روسیه در گذشته

گزینه سه

عود


درختی که چوب آن سیاه رنگ و خوشبو است و آن را در آتش می‌اندازند که بوی خوش دهد.

گزینه چهار

فسفر ← ← عنصر شیمیایی با رنگ زرد روشن که در مجاورت هوا مشتعل می‌گردد.

گزینه 3

عود درختی که چوب آن _قهوه‌ای_ رنگ و خوشبو است و آن را در آتش می‌اندازند که بوی خوش دهد.

به بالای صفحه بردن