توضیح روبه‌روی کدام واژه درست نیست؟

گزینه یک

آبنوس: درختی با چوب سخت، سیاه، سنگین و گرانبها

گزینه دو

سمند: اسبی که رنگش مایل به زرد باشد.

گزینه سه

درع: جامۀ جنگی که از حلقه‌های آهنی ساخته می‌شود.

گزینه چهار

مهمیز: ابزاری فلزی بر نوک چکمه که با آن اسب را به حرکت در می‌آورند.

گزینه 4

مهمیز در پشت چکمۀ سوارکاران (معمولاً به شکل چرخ‌دنده) نصب می‌شود.

به بالای صفحه بردن