توضیح مصراع دوم در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟

گزینه یک

نباشی بس ایمن به بازوی خویش / خورد گاو نادان ز پهلوی خویش (خوردن روزی دیگران نتیجۀ نادانی است)

گزینه دو

چو آمد خروشان به تنگ اندرش / بجنبید و برداشت خود از سرش (سهراب کلاه‌خود گردآفرید را از سرش برداشت)

گزینه سه

در دژ ببستند و غمگین شدند / پر از غم دل و دیده خونین شدند (سهراب و لشگریانش به خاطر راه نیافتن به قلعه بسیار ناراحت شدند)

گزینه چهار

چنان ننگش آمد ز کار هُجیر / که شد لاله رنگش به کردار قیر (بیانگر شدت عصبانیت سهراب است)

گزینه 2

مفهوم صحیح گزینه‌های دیگر: 1- آدمی از نتیجۀ اعمال خود بهره‌مند می‌شود و خوبی و بدی به خاطر نحوۀ اعمال ماست. 3- این بیت مربوط به گردآفرید است که بعد از فرار از دست سهراب به داخل دژ رفت. 4- این بیت مربوط به عصبانیت گردآفرید است که از شدت عصبانیت به خاطر شکست هُجیر چهرۀ سرخ گونه‌اش سیاه شد.

به بالای صفحه بردن