توضیح مقابل کدام گزینه نادرست معنی شده است؟

گزینه یک

اُسطوره


سخنان یا اشخاص و آثاری که مربوط به موجودات یا رویدادهای فوق طبیعی روزگار باستان است و ریشه در باورها و اعتقادات مردم روزگار کهن دارد.

گزینه دو

بعـث


حزبـی سیاسـی کـه صـدام حسـین، رییـس جمهور پیشـین عراق، رهبری آن را برعهده داشـت.

گزینه سه

مَترسک


پیکره و مجسمه ای کمابیش شبیه انسان که برای ترساندن پرندگان و جانوران در کشتزارها نصب می‌کنند، آدمک، آدم نما

گزینه چهار

تـاوان ← ← زیـان یـا آسـیبی کـه شـخص بـه خاطـر خطاکاری یا بی توجهی به دیگران، برساند.

گزینه 4

گزینۀ «4» صحیح است . تـاوان ← زیـان یـا آسـیبی کـه شـخص بـه خاطـر خطاکاری یا بی توجهی به دیگران، ببیند.

به بالای صفحه بردن