« جامۀ جنگی که از حلقه‌های آهنی بسازند » معرفی کدام واژه است؟

گزینه یک

درع

گزینه دو

سنان

گزینه سه

گبر

گزینه چهار

خود

گزینه 1

این واژه در درس به همین معنا آمده است.

به بالای صفحه بردن