جمع مکسّر واژگان زیر به‌ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ «فتح – شیء – مجلس – صف - عمل»

گزینه یک

فتوحات – اشیاء – جلسات – صفوف – اعمال

گزینه دو

فتوح – اشیاء – مجالس – صفوف – اعمال

گزینه سه

فتوحات – اشیائات – جلسات – مصاف – عملیّات

گزینه چهار

فتوح – اشیائات – جلسات – مصاف – عملیّات

گزینه 2

فتح ← فتوح/ شیء ← اشیاء/ مجلس ← مجالس/ صف ← صفوف/ عمل ← اعمال

به بالای صفحه بردن