جمله‌ی (مزار شاعر غرق در گل بود) چند جزئی است ؟

گزینه یک

دوجزئی

گزینه دو

سه جزئی با مسند

گزینه سه

چهار جزئی مسند و متمم

گزینه چهار

سه جزئی با متمم

گزینه 2

مزار شاعر ← نهاد غرق در گل ← مسند بود ← فعل

به بالای صفحه بردن