جنبۀ ملّی حماسه در کدام بیت برجسته است؟

گزینه یک

کجا نام او بود گردآفرید زمانه ز مادر چون او ناورید

گزینه دو

بدانست سهراب کاو دختر است سر و روی او از در افسر است

گزینه سه

مگر کآتش تیز پیدا کند گنه‌کرده را زود رسوا کند

گزینه چهار

کنون من گشایم چنین روی و موی سپاه تو گردد پر از گفت‌وگوی

گزینه 3

به این باور ایرانیان اشاره دارد که «آتش» بی‌گناهان را نمی‌سوزاند و آزمونی است برای بازشناختن گناهکاران و دروغ‌گویان از راستان و پاکان.

به بالای صفحه بردن