حدیث «حاسِبوا قَبلَ أَن تُحاسَبوا» با کدام یک از عبارت‌های زیر قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

اگر غم و شادیت بود به آن کس گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد.

گزینه دو

رنج هیچ کس را ضایع مکن و همه کس را به سزا حق‌شناس باش.

گزینه سه

اندر همه کاری داد از خویشتن بده، که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.

گزینه چهار

به هر نیک و بد زود شادان و زود اندوهگین مشو

گزینه 3

حدیث مورد نظر از حضرت رسول اکرم (ص) می‌فرماید: به حساب (اعمال) خود برسید قبل از آنکه مورد محاسبه قرار بگیرید که این مفهوم در گزینۀ 3 به وضوح اشاره شده است.

به بالای صفحه بردن