حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربّه» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

به شامگاه چنان منگر که گویی روز بایستی در آن فرو میرد.

گزینه دو

در انتظار خدا بودن، ناتانائیل، یعنی درنیافتن اینکه او را هم اکنون در وجود خود داری.

گزینه سه

کاش هیچ انتظاری در وجودت رنگ هوس به خود نگیرد.

گزینه چهار

خردمند کسی است که از هر چیزی به شگفت درآید.

گزینه 2

معنی حدیث: هر کسی که خودش را شناخت پس پروردگارش را شناخته است. مفهوم مشترک: خداوند را می‌بایست در وجود خود و با شناخت خودمان بشناسیم.

به بالای صفحه بردن