حذف فعل به «قرینۀ معنوی» در همۀ ابیات وجود دارد، به‌جز:

گزینه یک

گرفتار کمند ماهرویان نه از مدحش خبر باشد نه از ذمّ

گزینه دو

من آبروی نخواهم ز بهر نان دادن که پیش طایفه‌ای مرگ به که بیماری

گزینه سه

چشمی که جمال تو ندیدست چه دیده است افسوس بر اینان که به غفلت گذرانند

گزینه چهار

به دوستی که ز دست تو ضربت شمشیر چنان موافق طبع آیدم که ضرب اصول

گزینه 1

در بیت گزینۀ «1» فعل «باشد» در مصراع دوم به قرینه لفظی، از جملۀ پایانی حذف شده است. تشریح سایر گزینه‌ها: 2‌) فعل «است» بعد از واژۀ «بیماری» به قرینۀ معنوی حذف شده است. 3‌) فعل «می‌خوریم یا می‌خورم» بعد از واژۀ «افسوس» به قرینۀ معنوی حذف شده است (ذکر نشده است). 4‌) فعل «سوگند می‌خورم» بعد از واژۀ «دوستی» به قرینۀ معنوی حذف شده است.

به بالای صفحه بردن