حذف فعل در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟

گزینه یک

صحبت عافیتت گرچه خوش افتاد ای دل
جانب عشق عزیز است فرو مگذارش

گزینه دو

کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار
که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش

گزینه سه

خوشا شیراز و وضع بی مثالش
خداوندا نگه‌دار از زوالش

گزینه چهار

به داغ بندگی مردن در این در به جان او که از ملک جهان به

گزینه 2

حذف فعل در این گزینه برخلاف گزینه‌های دیگر لفظی است: در این صحرا نه بهرام است نه گور بهرام (است).

به بالای صفحه بردن