«خواری و مذلت» معنای کدام واژه است؟

گزینه یک

حرمان

گزینه دو

خذلان

گزینه سه

کتمان

گزینه چهار

پژمان

گزینه 2

واژۀ خذلان به معنای خواری، پستی و مذلت است.

به بالای صفحه بردن