داستان «پیرمرد چشم ما بود» در مورد زندگی ......... توسط ............ نگاشته شده است.

گزینه یک

جلال آل احمد – سهراب سپهری

گزینه دو

جلال آل احمد – نیمایوشیج

گزینه سه

نیمایوشیج – جلال آل احمد

گزینه چهار

سپهری – نیمایوشیج

گزینه 3

داستان «پیرمرد چشم ما بود» بیان حس و حال عاطفیِ جلال آل احمد است که با زبان صمیمی در مورد نیمایوشیج نگاشته شده است.

به بالای صفحه بردن