درمتن زیر، کدام واژه از نظر املایی نادرست است؟ « مرد با خود گفت اگر اهمالی ورزم، از فواید حزم و منافع عقل و کیاست بی بهره گردم. عزیمت بر این مکر و قدر قرار داد. ملک بفرمود تا او را گرد شهر بگردانند و برکشند. این است مثل پادشاهان و شناخت حال اتباع و احتراز از آن چه بر بدیهه اعتمادی فرمایند.»

گزینه یک

اتباع

گزینه دو

قدر

گزینه سه

حزم

گزینه چهار

اهمال

گزینه 2

چون همراه با واژه «مکر» آمده، به شکل «غدر» درست است.

به بالای صفحه بردن