درمتن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ «از طرف دیگر صکان‌دارها قایق‌هایشان را می‌شویند و با دقتی عجیب همه چیز را وارثی می‌کنند. بچه‌های متواضع و ساده‌ای هستند که همیشه در مسجد و نماز جمعه و محل کارت و اینجا و آنجا می‌بینی. بعضی دیگر از بچه‌ها گوشه خلوتی یافته‌اند و گذشته خیش را با وسواص یک قاضی می‌کاوند. همه تاریخ اینجا حاضر است بدر و هنین و عاشورا اینجاست.»

گزینه یک

سه

گزینه دو

پنج

گزینه سه

یک

گزینه چهار

شش

گزینه 2

صکان ← سکان وارثی ← وارسی خیش ← خویش وسواص ← وسواس هنین ← حنین

به بالای صفحه بردن