درکدام بیت به اصطلاح بازی متفاوتی اشاره شده است؟

گزینه یک

پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست
هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

گزینه دو

تا چه بازی رخ نماید، بیدقی خواهیم راند
عرصۀ شطرنج رندان را مجال شاه نیست

گزینه سه

چون دوشش جمع برآیید چو یاران مسیح
بر من این ششدر ایّام مگر بگشایید

گزینه چهار

از اسب پیاده شو بر نطع زمین نه رخ زیر پیِ پیلش بین شهمات شده نعمان

گزینه 3

در گزینه‌های «1و2و4» مفاهیم بازی شطرنج و در گزینه‌ی«3» مفهوم «دوشش» و «ششدر شدن» از بازی «نرد» دیده می‌شود.

به بالای صفحه بردن