در ابیات زیر، به‌جز بیت .................. همۀ ارکان تشبیه وجود دارند.

گزینه یک

وظیفۀ زن و مرد ای حکیم دانی چیست یکی است کشتی و آن دیگری است کشتیبان

گزینه دو

خوشبخت آنکه مادر دانا به روز و شب چونان فرشته بر سر او سایه گسترد

گزینه سه

آنکه لرزد هم چو مرغ نیم بسمل روز و شب در زمستان پیکر عریان دهقان است و بس

گزینه چهار

هر نسیمی که به من بوی خراسان آرد چون دم عیسی در کالبدم جان آرد

گزینه 1

بررسی گزینه‌ها: گزینۀ 2: مادر: مشبه / فرشته: مشبهٌ‌به / چونان: ادات / سایه‌گستری: وجه شبه گزینۀ 3: پیکر عریان دهقان: مشبه / مرغ نیم بسمل: مشبهٌ‌به / هم‌چو: ادات / لرزد: وجه شبه گزینۀ 4: هر نسیمی: مشبه / دم عیسی: مشبهٌ‌به / چون: ادات / جان آوردن: وجه شبه گزینۀ 1: ادات و وجه شبه محذوف است / مشبه: زن و مرد / مشبهٌ‌به: کشتی و کشتیبان

به بالای صفحه بردن